TỔ THƯ KÝ

Ảnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký
Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho
các học viện, nhà trường, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Căn cứ Công văn số 2585/UBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 1292/TB-SKHCN ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thông báo nội dung làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Đại học Thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Công văn số 1396/SKHCN-QLKH ngày 01/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 2034/STTTT-CNTT ngày 06/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Công văn ngày 15/11/2019 của Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, Công văn số
3051/SLĐTBXH-GDNN ngày 25/11/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Nội dung Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Khoa học Quân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký có nhiệm vụ tổ chức, điều hành Cuộc thi chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm chất lượng, đúng quy định theo Điều lệ Cuộc thi đã được ban hành.
Điều 3. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Ban tổ chức, Tổ Thư ký tự giải tán.
Điều 4. Đồng chí Trưởng phòng Khoa học quân sự; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH
BAN TỔ CHỨC, TỔ THƯ KÝ
CUỘC THI SÁNG TẠO ICT NĂM 2020 DÀNH CHO
CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 211/QĐ-TĐHTTLL ngày 12 tháng 02 năm 2020)

STT

Học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, đơn vị

Chức danh Ghi chú
I

BAN TỔ CHỨC

   
1

Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc

Trưởng ban  
2

PGS.TS Nguyễn Hà Hải - Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường ĐH TTLL

P.Trưởng ban
Thường trực
 
3

Tiến sĩ Nguyễn Văn Chính - P.Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường ĐH TTLL

P.Trưởng ban  
4

Thạc sĩ Phạm Cao Cường - P.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

P.Trưởng ban  
5

Kỹ sư Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên  
6

Trần Minh Đức - Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh

và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên  
7

Cử nhân Nguyễn Tri Huy - P.Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên  
8

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
9

Tiến sĩ Trần Đình Tấn - Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật viễn thông, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
10

Tiến sĩ Hà Quốc Anh - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH

Ủy viên  
11

Thạc sĩ Phạm Quang Thiệu - Trưởng Ban CNTT, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  

II

TỔ THƯ KÝ

   
1

Thạc sĩ Nguyễn Mậu Uyển, Trưởng Ban Quản lý KHQS, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Tổ trưởng  
2

Cử nhân Tô Hồng Nhung, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Tổ phó  
3

Cử nhân Võ Thị Chương Nguyệt, Phó trưởng Phòng CNTT, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
4

Thạc sĩ Bùi Quang Khải, Trưởng Bộ môn Quản trị mạng, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ

Nha Trang

Thành viên  
5

Tiến sĩ Đinh Đồng Lưỡng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phần mềm, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
6

Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trợ lý, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Thành viên  

Về cuộc thi