THÔNG TIN & SỰ KIỆN

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng sáng tạo.