KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ICT 2020

Ảnh

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020
dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Công văn số 2585/UBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2019;
Căn cứ kết quả làm việc giữa lãnh đạo Trường Đại học Thông tin liên lạc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TĐHTTLL ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
Ban Chỉ đạo Cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

 • Làm cơ sở để các đơn vị phối hợp, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho tổ chức các hoạt động của Cuộc thi được diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.
 • Là cơ sở để các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh phát động, triển khai đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh thuộc quyền thực hiện nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tham dự Cuộc thi bảo đảm chất lượng theo đúng kế hoạch đã xác định.
 • Tổ chức đánh giá, lựa chọn các sản phẩm thực sự tiêu biểu làm cơ sở để Ban Tổ chức ra quyết định khen thưởng; đồng thời, đẩy mạnh phong trào nghiên cứunkhoa học và ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin và điện tử truyền thông vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu

 • Trường Đại học Thông tin liên lạc chủ trì và phối hợp với các đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa) làm tốt công tác hiệp đồng bảo đảm và chuẩn bị tốt các nội dung cho tổ chức Cuộc thi.
 • Điều hành các hoạt động của Cuộc thi theo đúng kế hoạch đã xác định. Các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch phải có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức về phương án giải quyết.
 • Tổ chức chấm thi, đánh giá kết quả các sản phẩm dự thi bảo đảm tính khách quan, chính xác theo đúng tiêu chí Điều lệ Cuộc thi.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN

TT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị chủ trì Ghi chú
1

Tuyên truyền, vận động các học viện, nhà trường, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi

Từ 01/2020
đến 3/2020
Các đơn vị phối hợp tổ chức Trên website,
bản tin của
các Sở và
Cổng TTĐT
của Tỉnh
2

Xây dựng, ban hành điều lệ tổ chức Cuộc thi

01/2020 Ban Chỉ đạo  
3

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư Ký

02/2020 Các đơn vị
phối hợp tổ chức
 
4

Xây dựng, quản lý, điều hành trang Web

Cuộc thi

Từ 02/2020 Hội Tin học,
Trường ĐH TTLL
 
5

Kêu gọi các hoạt động tài trợ
cho Cuộc thi

Từ 02/2020
đến 11/2020
Các đơn vị
phối hợp tổ chức
 
6

Đăng ký các sản phẩm dự thi

Hoàn thành
trước
04/4/2020
Các học viện, nhà
trường, doanh
nghiệp có sản
phẩm dự thi
Đăng ký tên
sản phẩm và
tóm tắt nội
dung sản
phẩm dự thi
7

Thành lập các Ban chấm thi
vòng sơ khảo

Hoàn thành
trước
08/4/2020
Ban Tổ chức  
8

Gửi hồ sơ dự thi vòng sơ
khảo (thuyết minh sản phẩm;
các sản phẩm phần mềm;
riêng đối với các sản phẩm là
thiết bị, mô hình… sẽ triển
khai tham gia dự thi theo
hiệp đồng của Ban Tổ chức)

Hoàn thành
trước
24/4/2020
Các học viện, nhà
trường, doanh
nghiệp có sản
phẩm dự thi
Gửi trực
tiếp về Ban
Tổ chức
9

Phân loại, gửi hồ sơ, tài liệu
dự thi cho các Ban Chấm thi 

Hoàn thành
trước
30/4/2020
Ban Tổ chức,
Tổ Thư ký
 
10

Tổ chức khai mạc vòng sơ
khảo

Ngày
11/5/2020
(Dự kiến)
Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức,
các Ban Chấm thi
Tác giả, TT
các đơn vị dự
thi
11

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo

Từ 11-13
tháng 5/2020
(Dự kiến)
Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức,
các Ban Chấm thi
Tác giả, các
đơn vị dự thi
12

Tổ chức trao giải vòng sơ khảo

18/5/2020 Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức
Các ban chấm
thi, tác giả, các
đơn vị dự thi
13

Các cá nhân, đơn vị có sản
phẩm được lựa chọn vào
vòng chung kết tiếp tục củng
cố, hoàn chỉnh sản phẩm

Hoàn thành
trước
30/9/2020
Các học viện, nhà
trường, doanh
nghiệp có sản
phẩm dự thi
Hoàn chỉnh
sản phẩm;
thuyết minh
theo mẫu quy
định tại Điều
lệ Cuộc thi
14

Gửi hồ sơ dự thi vòng chung
kết (thuyết minh sản phẩm;
các sản phẩm phần mềm;
riêng đối với các sản phẩm là
thiết bị, mô hình… sẽ triển
khai tham gia dự thi theo
hiệp đồng của Ban Tổ chức)

Hoàn thành
trước
10/10/2020
Các học viện, nhà
trường, doanh
nghiệp có sản
phẩm dự thi
Gửi trực
tiếp về Ban
Tổ chức
15

Thành lập các Ban chấm thi
vòng chung kết

Hoàn thành
trước
15/10/2020
Ban tổ chức  
16

Phân loại, gửi hồ sơ, tài liệu
dự thi cho các Ban Chấm thi

Hoàn thành
trước
22/10/2020
Ban Tổ chức,
Tổ Thư ký
 
17

Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi

Ngày
14/12/2020
(Dự kiến)
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ
chức, Lãnh đạo các
đơn vị đồng tổ chức
Lãnh đạo các
đơn vị có sản
phẩm, tác giả
18

Họp các Ban chấm thi thống
nhất nội dung, phương pháp
chấm điểm

Sau
khai mạc
Ban Tổ chức,
Ban Chấm thi
Địa điểm:
Trường
ĐH TTLL
19

Tổ chức chấm các sản phẩm
tham dự Cuộc thi (03 ngày)

Sau
khai mạc
Ban Tổ chức,
Ban chấm thi
Địa điểm:
Trường
ĐH TTLL
20

Họp Ban tổ chức, Ban chấm
thi thống nhất kết quả

Sau chấm
thi
Ban Tổ chức,
Ban Chấm thi
Địa điểm:
Trường
ĐH TTLL
21

Tổng kết Cuộc thi, trao giải

Ngày
22/12/2020
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ
chức, Lãnh đạo các
đơn vị phối hợp tổ
chức
Lãnh đạo các
đơn vị có sản
phẩm, tác giả

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC
1. Trường Đại học Thông tin liên lạc

 • Chủ trì thống nhất nội dung với các đơn vị phối hợp tổ chức; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 • Phối hợp, đề xuất thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, các Ban chấm thi để điều hành các hoạt động của Cuộc thi theo đúng kế hoạch.
 • Phối hợp với Hội Tin học Khánh Hòa, quản lý trang web Cuộc thi, điều hành, cung cấp các thông tin của Cuộc thi theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Cuộc thi.
 • Phát động, triển khai cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị thuộc quyền; có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tổ chức cho các trường học nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham dự Cuộc thi theo đúng kế hoạch.
 • Phối hợp, tham gia xây dựng, ban hành Điều lệ Cuộc thi.
 • Bảo đảm địa điểm hội trường, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động khai mạc, chấm điểm và bế mạc, trao giải vòng sơ khảo, vòng chung kết của Cuộc thi theo đề xuất của Ban Tổ chức.
 • Bảo đảm một phần kinh phí và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Là cơ quan thường trực, kịp thời giải đáp ý kiến của các đơn vị về quy trình, thủ tục đăng ký tham gia Cuộc thi.

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

 • Cử lãnh đạo Sở và cán bộ chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban chấm thi theo đề xuất của Trường Đại học Thông tin liên lạc.
 • Tuyên truyền, vận động, có văn bản thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh (thuộc phạm vi quản lý) tích cực nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi theo đúng kế hoạch; Phối hợp đưa tin về các hoạt động của Cuộc thi trên trang Web của Sở.
 • Bảo đảm một phần kinh phí từ các nguồn ngân sách của Sở (nếu có) và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Phối hợp, tham gia xây dựng, ban hành Điều lệ Cuộc thi.
 • Hỗ trợ các biện pháp thực hiện nghiêm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đăng ký dự thi; hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đạt giải nhất.
 • Đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa ký quyết định, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi.
 • Tham gia điều hành các hoạt động của Cuộc thi theo đúng Điều lệ đã ban hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

 • Cử lãnh đạo Sở và cán bộ chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban chấm thi theo đề xuất của Trường Đại học Thông tin liên lạc.
 • Tuyên truyền, vận động, có văn bản thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh (thuộc phạm vi quản lý) tích cực nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi theo đúng kế hoạch; Phối hợp đưa tin về các hoạt động của Cuộc thi trên trang Web của Sở; hỗ trợ Trường Đại học Thông tin liên lạc và Hội Tin học trong việc thiết kế, xây dựng, quản lý nội dung trang web Cuộc thi.
 • Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi - tổ chức họp báo - cung cấp thông tin về Cuộc thi. Chủ trì thực hiện hướng dẫn các cơ quan báo chí của Tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở nhằm thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.
 • Bảo đảm một phần kinh phí từ các nguồn ngân sách của Sở (nếu có) và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Phối hợp, tham gia xây dựng, ban hành Điều lệ Cuộc thi.
 • Tham gia điều hành các hoạt động của Cuộc thi theo đúng Điều lệ đã ban hành.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Cử lãnh đạo Sở và cán bộ chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban chấm thi theo đề xuất của Trường Đại học Thông tin liên lạc.
 • Tuyên truyền, vận động các trường đào tạo nghề trên địa bàn Tỉnh (thuộc phạm vi quản lý) tích cực nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi theo đúng kế hoạch; Phối hợp đưa tin về các hoạt động của Cuộc thi trên trang Web của Sở.
 • Bảo đảm một phần kinh phí từ các nguồn ngân sách của Sở (nếu có) và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Phối hợp, tham gia xây dựng, ban hành Điều lệ Cuộc thi.
 • Tham gia điều hành các hoạt động của Cuộc thi

5. Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

 • Cử lãnh đạo của Hội và cán bộ chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban chấm thi theo đề xuất của Trường Đại học Thông tin liên lạc.
 • Phối hợp với Trường Đại học Thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì xây dựng và quản lý, điều hành trang web của Cuộc thi; đưa tin về các hoạt động của Cuộc thi trên trang Web của Hội.
 • Bảo đảm một phần kinh phí từ các nguồn ngân sách của Hội (nếu có) và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Phối hợp, tham gia xây dựng, ban hành Điều lệ Cuộc thi.
 • Tham gia điều hành các hoạt động của Cuộc thi theo đúng Điều lệ đã ban hành.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI

 • Đối với các đơn vị: Phát động cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên tích cực nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm đăng ký tham gia Cuộc thi; chia sẻ thông tin và hỗ trợ truyền thông về Cuộc thi.
 • Đối với các tác giả, nhóm tác giả: Hoàn thiện các sản phẩm, thuyết minh mô tả sản phẩm và hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng kế hoạch thời gian đã xác định.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VÀ AN TOÀN CHO CUỘC THI

 • Kinh phí dự kiến bảo đảm cho các hoạt động của Cuộc thi (có dự toán kèm theo).
 • Trường Đại học Thông tin liên lạc thống nhất với các đơn vị phối hợp tổ chức, chủ trì xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi. Chủ trì lấy ý kiến các đơn vị phối hợp tổ chức về các hoạt động của Cuộc thi.
 • Các đơn vị phối hợp tổ chức bảo đảm một phần kinh phí từ các nguồn ngân sách của đơn vị (nếu có) và tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi.
 • Các học viện, nhà trường, doanh nghiệp, tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm tham gia Cuộc thi, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị và bảo đảm an toàn an ninh thông tin số; thực hiện nghiêm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đăng ký dự thi./.

Về cuộc thi