ĐIỀU LỆ CUỘC THI

Về Cuộc thi

Ảnh
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ Cuộc thi
Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI SÁNG TẠO ICT NĂM 2020
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 của Trường Đại học Thông tin liên lạc;
Căn cứ chủ trương thống nhất giữa lãnh đạo Trường Đại học Thông tin liên lạc và Sở Khoa học công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Biên bản họp Ban Chỉ đạo Cuộc thi ngày 16 tháng 01 năm 2020 về việc thông qua Điều lệ Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Các đơn vị phối hợp tổ chức, các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, cá nhân có sản phẩm tham gia Cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

ĐIỀU LỆ
Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện,
nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-BCĐ ngày 20 tháng 01 năm 2020)

 

Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích Cuộc thi
Cuộc thi Sáng tạo ICT (Information Communications Technology - Công nghệ thông tin và Truyền thông) năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong các nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, là một trong những nội dung đẩy mạnh việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; qua đó, tạo điều kiện phát triển và ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động thực tiễn, nhằm phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.
Điều 2. Tổ chức, điều hành Cuộc thi

 • Trường Đại học Thông tin liên lạc là đơn vị chủ trì các hoạt động của Cuộc thi; Sở Khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa là các đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi.
 • Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung, Ban Tổ chức, Tổ thư ký, các Ban chấm thi của Cuộc thi để tổ chức, điều hành Cuộc thi và chấm điểm cho từng sản phẩm tham dự Cuộc thi dưới sự chủ trì của Trường Đại học Thông tin liên lạc.
 • Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi:
 • Vòng Sơ khảo: được tổ chức vào dịp 18 tháng 5 năm 2020 (nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Vòng Sơ khảo sẽ tổ chức chấm điểm các sản phẩm đã hoặc đang trong quá trình hoàn thiện, kết hợp với thuyết minh mô tả sản phẩm dự thi; khuyến khích các sản phẩm có tính hoàn thiện về ý tưởng và nội dung nghiên cứu; trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các sản phẩm bảo đảm tốt nhất các tiêu chí đề ra và lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện tiếp
 • tục tham gia Vòng chung kết của Cuộc thi.
 • Vòng chung kết: được tổ chức vào dịp cuối năm 2020 (nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam). Vòng chung kết sẽ tổ chức chấm điểm các sản phẩm đã hoàn thiện về mặt ý tưởng và nội dung nghiên cứu, kết hợp với thuyết minh mô tả sản phẩm dự thi.
 • Tổ chức thi, chấm điểm và khen thưởng độc lập giữa hai nhóm đối tượng (mỗi nhóm đối tượng được phân thành 2 bảng, quy định tại mục 2, Điều 8 phần sản phẩm dự thi) gồm:
 • Nhóm đối tượng 1: Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (thuộc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trường trung cấp, cao đẳng, đạihọc, học viện; các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh);
 • Nhóm đối tượng 2: Học sinh, học viên, sinh viên (học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn Tỉnh).
 • Sản phẩm dự thi theo từng nhóm đối tượng được gửi về Ban Tổ chức đúng thời gian, mẫu biểu theo quy định; căn cứ vào số lượng, lĩnh vực và sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức thành lập các ban chấm thi để chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm dự thi.

Điều 3. Tài chính bảo đảm cho Cuộc thi

 • Kinh phí triển khai thực hiện các sản phẩm do cá nhân và các đơn vị tự bảo đảm.
 • Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Cuộc thi lấy từ các nguồn: Kinh phí nghiệp vụ của các đơn vị phối hợp tổ chức (nếu có); kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động của Cuộc thi.

Điều 4. Khen thưởng và xử phạt
1. Khen thưởng

 • Các tập thể, cá nhân có nhiều sản phẩm bảo đảm chất lượng tham dự Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức tặng giấy khen.
 • Các cá nhân đạt giải nhất vòng chung kết Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đơn vị bảo trợ cho Cuộc thi) tặng bằng khen.
 • Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
 • Cơ cấu giải thưởng của từng nhóm đối tượng dự thi được xác định cụ thể trong Phần 2 “Nội dung dự thi”.

2. Xử phạt

 • Các đơn vị và cá nhân vi phạm Điều lệ Cuộc thi, tùy theo mức độ vi phạm, có thể sẽ bị loại khỏi Cuộc thi thông qua quyết định của Ban Tổ chức.
 • Các đơn vị và cá nhân có các vi phạm khác làm ảnh hưởng xấu tới Cuộc thi, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của Pháp luật và bị loại khỏi Cuộc thi thông qua quyết định của Ban Tổ chức.

Điều 5. Khiếu nại

 • Các đơn vị và cá nhân được quyền khiếu nại với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chấm thi về các vấn đề của Cuộc thi. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chấm thi phải giải quyết mọi việc khiếu nại trước khi kết thúc Cuộc thi.
 • Văn bản khiếu nại phải ghi rõ họ tên, đơn vị gửi về Ban Tổ chức. Tập thể và cá nhân phải chịu trách nhiệm về các nội dung khiếu nại của mình.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Điều lệ Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Tổ Thư ký tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét, sửa đổi.


Phần II
NỘI DUNG DỰ THI

Điều 7. Lĩnh vực dự thi

 1. Công nghệ thông tin
 2. Điện tử truyền thông

Điều 8. Đối tượng, sản phẩm dự thi
1. Đối tượng dự thi

 • Nhóm đối tượng 1: Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (thuộc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh).
 • Nhóm đối tượng 2: Học sinh, học viên, sinh viên (học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn Tỉnh).

2. Sản phẩm dự thi

 • Sản phẩm dự thi: Là các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử truyền thông đã hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.
 • Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức khuyến khích cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thuộc các học viện, nhà trường, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi.
 • Không giới hạn số lượng sản phẩm dự thi cho mỗi cá nhân/nhóm cá nhân, số lượng sản phẩm cho mỗi đầu mối đơn vị đăng ký tham dự Cuộc thi.
 • Sản phẩm dự thi được phân loại thành hai nhóm đối tượng (Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên), mỗi nhóm đối tượng được phân thành 2 bảng:
 • Bảng A: Gồm các sản phẩm đã đạt từ giải khuyến khích trở lên tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng về Khoa học công nghệ do các học viện, nhà trường, doanh nghiệp; các tỉnh thành trong cả nước; các đơn vị quân đội… tổ chức hoặc đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học các cấp đã hoặc đang triển khai thực hiện.
 • Bảng B: Gồm các sản phẩm chưa từng đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng về Khoa học công nghệ; không thuộc danh mục đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp đã hoặc đang triển khai thực hiện.

Điều 9. Tiêu chí đánh giá
Sản phẩm (đã hoặc đang hoàn thiện) tham gia Cuộc thi được đánh giá theo các tiêu chí:

 • Giá trị khoa học (tính mới, sáng tạo) của sản phẩm dự thi.
 • Hiệu quả đạt được từ sản phẩm gồm hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, hiệu quả trong an ninh quốc phòng và đời sống xã hội, dân sinh.
 • Tính khả thi (khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tiễn): khả năng áp dụng rộng rãi trong giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu của Quân đội; khả năng ứng dụng trong quản lý, phát triển kinh tế của các doanh nghiệp; khả năng áp dụng trong đời sống dân sinh.

Điều 10. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi được xem là hợp lệ bao gồm:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)
2. Bản mô tả sản phẩm dự thi

 • Tên sản phẩm dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu dự thi).
 • Thuyết minh tính mới của sản phẩm; mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của sản phẩm. Đặc biệt, cần nêu rõ những cải tiến, sáng tạo của sản phẩm. Bản mô tả sản phẩm có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.
 • Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Điều 11. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thi
1. Vòng Sơ khảo

 • Các cá nhân, đơn vị gửi phiếu đăng ký sản phẩm tham dự Cuộc thi về Ban Tổ chức: trước ngày 04/4/2020 (qua Cơ quan Thường trực, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020, Trường Đại học Thông tin liên lạc, số 101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa; điện thoại liên hệ: 0985.676.474).
 • Tổ Thư ký tổng hợp, kiểm tra hồ sơ các sản phẩm dự thi báo cáo Ban Tổ chức để ra quyết định thành lập các ban chấm thi đánh giá các sản phẩm: trước ngày 08/4/2020.
 • Các cá nhân, đơn vị gửi hồ sơ dự thi vòng sơ khảo về Ban Tổ chức: hoàn thành trước ngày 24/4/2020.
 • Tổ chức khai mạc vòng sơ khảo: Ngày 11/5/2020 (dự kiến)
 • Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo: từ ngày 11-13 tháng 5/2020 (dự kiến).
 • Tổ chức trao giải vòng sơ khảo; thông báo các sản phẩm được tham dự vòng chung kết Cuộc thi: ngày 18/5/2020.

2. Vòng chung kết

 • Các cá nhân, đơn vị (có sản phẩm được chấp nhận dự thi Vòng chung kết) tiếp tục củng cố, hoàn chỉnh sản phẩm: hoàn thành trước ngày 30/9/2020.
 • Các cá nhân, đơn vị gửi hồ sơ dự thi Vòng chung kết về Ban Tổ chức: hoàn thành trước ngày 10/10/2020.
 • Tổ Thư ký tổng hợp, kiểm tra hồ sơ các sản phẩm dự thi báo cáo Ban Tổ chức để ra quyết định thành lập các ban chấm thi đánh giá các sản phẩm: trước ngày 15/10/2020.
 • Phân loại, gửi hồ sơ, tài liệu dự thi cho các Ban chấm thi: Hoàn thành trước ngày 22/10/2020
 • Khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi: Ngày 14/12/2020 (dự kiến).
 • Tổ chức chấm các sản phẩm tham gia Cuộc thi (03 ngày) sau khai mạc.
 • Tổng kết Cuộc thi, trao giải: Ngày 22/12/2020.

Ghi chú: Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi; Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Sản phẩm được trả lại sau khi Cuộc thi kết thúc để tiếp tục hoàn thiện và đưa vào ứng dụng.
Điều 12. Tổ chức chấm thi và quy định chấm điểm
1. Tổ chức chấm thi

 • Tại mỗi vòng thi, thành lập 02 ban chấm thi chấm điểm độc lập giữa hai nhóm đối tượng theo từng bảng và nội dung dự thi. Mỗi ban chấm thi có thể được chia thành các tiểu ban chuyên ngành tương ứng với sản phẩm đăng ký dự thi. Ban chấm thi gồm các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài Tỉnh, có uy tín và nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực của Cuộc thi.
 • Công tác chấm thi thực hiện dưới hình thức chấm điểm trực tiếp do các tác giả, nhóm tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu sản phẩm và trên cơ sở thuyết minh sản phẩm.
 • Đối với sản phẩm dự thi được các uỷ viên ban chấm thi chấm và cho điểm độc lập vào phiếu chấm điểm (theo mẫu).
 • Thư ký các ban chấm thi tổng hợp kết quả, trưởng ban chấm thi ký duyệt, kèm theo nhận xét đánh giá chung về chất lượng sản phẩm dự thi, gửi về Thư ký Ban Tổ chức để tổng hợp.

2. Quy định chấm điểm
Tại mỗi vòng thi, từng thành viên ban chấm thi chấm điểm độc lập. Điểm của sản phẩm dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên ban chấm thi.
Tổng số điểm tối đa cho một sản phẩm là 10 điểm, trong đó gồm 3 tiêu chuẩn đánh giá theo quy định gồm:

 • Điểm cho tính mới, tính sáng tạo và ý tưởng độc đáo: 4 điểm;
 • Điểm cho hiệu quả mang lại: 4 điểm;
 • Điểm cho khả năng áp dụng và tính mở của sản phẩm: 2 điểm.

Ban chấm thi có thể đề nghị Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi điều chỉnh, bổ sung các phần của một tiêu chuẩn (hoặc điều chỉnh nội dung và tỉ trọng điểm của từng phần) cho phù hợp với đặc điểm của lĩnh vực khoa học, công nghệ nhưng phải đảm bảo 3 tiêu chuẩn đánh giá chung.
* Chú ý: Trong quá trình chấm điểm, nếu tổng điểm chênh lệch giữa các uỷviên đối với một sản phẩm dự thi lớn hơn 01 điểm thì ban chấm thi hội ý thống nhất lại điểm của các uỷ viên đó hoặc tổ chức chấm tập trung; nếu vẫn không thống nhất thì báo cáo với Ban Tổ chức để quyết định.
Điều 13. Xếp hạng các sản phẩm
Tại mỗi vòng thi, việc xếp hạng các sản phẩm dự thi căn cứ vào số điểm của từng sản phẩm do ban chấm thi công bố. Các sản phẩm dự thi được xếp hạng từ cao xuống thấp theo hai nhóm đối tượng dự thi, trong đó mỗi nhóm đối tượng bao
gồm 2 bảng (bảng A và bảng B).
Trong trường hợp, tại mỗi bảng xếp hạng nhiều sản phẩm có tổng số điểm bằng nhau, các sản phẩm được xếp hạng theo các thứ tự ưu tiên như sau: điểm hiệu quả; điểm tính mới, tính sáng tạo; điểm khả năng áp dụng.
Điều 14. Giải thưởng
Các sản phẩm đạt giải phải có tổng điểm ít nhất 07 điểm theo thang điểm 10.
1. Vòng Sơ khảo
1.1. Giải thưởng đối với nhóm đối tượng cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên

Bảng A

 • 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 01 giải nhì: 3.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

Bảng B

 • 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 01 giải nhì: 3.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

1.2. Giải thưởng đối với nhóm đối tượng học sinh, học viên, sinh viên

Bảng A

 • 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 01 giải nhì: 3.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

Bảng B

 • 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 01 giải nhì: 3.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

2. Vòng Chung kết
2.1. Giải thưởng đối với nhóm đối tượng cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên

Bảng A

 • 01 giải nhất: 15.000.000 đồng
  (Kèm theo bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa);
 • 01 giải nhì: 10.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 5.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

Bảng B

 • 01 giải nhất: 15.000.000 đồng
  (Kèm theo bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa);
 • 01 giải nhì: 10.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 5.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

2.2. Giải thưởng đối với nhóm đối tượng học sinh, học viên, sinh viên

Bảng A

 • 01 giải nhất: 10.000.000 đồng
  (Kèm theo bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa);
 • 01 giải nhì: 6.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 3.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

Bảng B

 • 01 giải nhất: 10.000.000 đồng
  (Kèm theo bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa);
 • 01 giải nhì: 6.000.000 đồng
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 02 giải ba: 3.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức);
 • 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/01 giải
  (Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

Điều 15. Điều khoản khác
1. Những nội dung có thể được điều chỉnh

 • Nếu số lượng sản phẩm dự thi thuộc các bảng trong từng nhóm đối tượng (cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên) hạn chế, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh lại việc phân loại thành các bảng được quy định tại mục 2 Điều 8 (sản phẩm dự thi) và số lượng giải thưởng được quy định tại Điều 14 (giải thưởng) để phù hợp với điều kiện thực tế.
 • Nếu số lượng sản phẩm dự thi tăng và chất lượng sản phẩm tham gia Cuộc thi tốt thì được sử dụng thêm 10% tổng kinh phí dự toán của giải thưởng để tăngthêm số lượng giải thưởng.

2. Hỗ trợ các sản phẩm đạt giải cao
Các sản phẩm đạt giải nhất tại vòng Chung kết sẽ được Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn, bảo trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; đồng thời, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ.
3. An toàn, bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ
Các cá nhân, tập thể có sản phẩm tham gia Cuộc thi, thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị và bảo đảm an toàn an ninh thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đăng ký dự thi./.

Điều lệ cuộc thi đính kèm: Điều lệ cuộc thi

Về cuộc thi