ĐĂNG KÝ ICT 2020

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng sáng tạo.

ĐĂNG KÝ ICT 2020

Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong các nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, là một trong những nội dung đẩy mạnh việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; qua đó, tạo điều kiện phát triển và ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động thực tiễn, nhằm phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

Dưới đây là 2 mẫu Phiếu đăng ký Tham dự Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thông tin & Sự kiện