BAN CHỈ ĐẠO

Ảnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung
Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho
các học viện, nhà trường, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Căn cứ Công văn số 2585/UBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 1292/TB-SKHCN ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thông báo nội dung làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Đại học Thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Công văn số 1396/SKHCN-QLKH ngày 01/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 2034/STTTT-CNTT ngày 06/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Công văn ngày 15/11/2019 của Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 3051/SLĐTBXH-GDNN ngày 25/11/2019 của Sở Lao động Thương binh và
Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Nội dung Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
Xét đề nghị của Đồng chí Trưởng phòng Khoa học Quân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

  • Chỉ đạo, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký; xây dựng và ban hành kế hoạch, điều lệ tổ chức Cuộc thi bảo đảm chất lượng.
  • Chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Cuộc thi bảo đảm diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
  • Kịp thời thống nhất, giải quyết tốt các nội dung phát sinh trong quá trình diễn ra Cuộc thi.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia Cuộc thi phát huy tốt khả năng sáng tạo, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện và khơi dậy tiềm năng sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, học tập, sản xuất và đời sống của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên các nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
  • Chỉ đạo thực hiện tốt việc huy động kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Cuộc thi diễn ra theo kế hoạch đã xác định.

Điều 3. Tổ Nội dung có nhiệm vụ

  • Là bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và tham gia xây dựng kế hoạch, điều lệ Cuộc thi đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
  • Chuẩn bị tài liệu, các nội dung có liên quan phục vụ cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
  • Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 4. Phòng Khoa học quân sự/Trường Đại học Thông tin liên lạc là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Tổ Nội dung triển khai các hoạt động do Ban Chỉ đạo phân công. Kịp thời tổng hợp, báo cáo các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi.
Điều 5. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung tự giải tán.
Điều 6. Đồng chí Trưởng phòng Khoa học Quân sự; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH
BAN CHỈ ĐẠO, TỔ NỘI DUNG
CUỘC THI SÁNG TẠO ICT NĂM 2020 DÀNH CHO
CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 130/QĐ-TĐHTTLL ngày 20 tháng 01 năm 2020)

STT Học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, đơn vị Chức danh Ghi chú
I

BAN CHỈ ĐẠO

   
1

PGS.TS Bùi Sơn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc

Trưởng ban  
2

Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc

P.Trưởng ban
Thường trực
 
3

Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

P.Trưởng ban  
4

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Trung - P.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Khánh Hòa

P.Trưởng ban  
5

Thạc sĩ Văn Đình Tri - P.Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

P.Trưởng ban  
6

PGS.TS Nguyễn Hà Hải - Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
7

Tiến sĩ Nguyễn Văn Chính - P.Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
8

Cử nhân Nguyễn Tri Huy - P.Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên  
9

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
10

Tiến sĩ Trần Đình Tấn - Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật viễn thông, Trường ĐH TTLL

Ủy viên  
11

Thạc sĩ Nguyễn Mậu Uyển, Trưởng Ban Quản lý KHQS, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Thư ký  
II

TỔ NỘI DUNG

   
1

Thạc sĩ Nguyễn Mậu Uyển, Trưởng Ban Quản lý KHQS, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Tổ trưởng  
2

Cử nhân Tô Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Tổ phó  
3

Cử nhân Nguyễn Khắc Sinh, Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
4

Cử nhân Nguyễn Thị Xuân Phương, Viên chức Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN,

Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
5

Cử nhân Võ Thị Chương Nguyệt, Phó trưởng Phòng CNTT, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
6

Thạc sĩ Bùi Quang Khải, Trưởng Bộ môn Quản trị mạng,

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Thành viên  
7

Tiến sĩ Đinh Đồng Lưỡng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phần mềm, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Thành viên  
8

Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trợ lý, Phòng KHQS, Trường ĐH TTLL

Thư ký  

Về cuộc thi